Pravila takmičenja „Gledaj EURO sa stilom“

Pravila takmičenja „Gledaj EURO sa stilom“

Na osnovu člana 15. Ugovora o osnivanju privrednog društva „MOZZART“ d.o.o. Beograd, od dana 26.05.2010, overen pod Ov.br. 63268/2010, i Odluke direktora o organizovanju kviz  takmičenja „Takmičenje u virtuelnim igrama“, direktor ovog društva donosi dana 02.06.2021.g,

PRAVILA TAKMIČENJA

Član 1.

Mozzart d.o.o. Beograd, Ul.Zrenjaninski put 84c (u daljem tekstu: Organizator) organizuje kviz takmičenje iz znanja za Golden Race virtualne igre. (u daljem tekstu: takmičenje)

Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ broj 18/2020), shodno članu 2, stavu 2. tog zakona.

Član 2.

Takmičenje se održava u 3 etape u sledećim periodima:

  • 6.2021. od 00:01h do 06.06.2021. do 23:59h,
  • 6.2021. od 00:01h do 26.06.2021. do 23:59h,
  • 7.2021. od 00:01h do 10.07.2021. do 23:59h.

Član 3.

U takmičenju po automatizmu učestvuju svi učesnici koji su imali bar jedan dobitan tiket na virtualnim igrama Golden race provajdera (Golden Race virt.fudbal, trke pasa, trke konja, trke krosera, trke motora), a isti uplatili preko sredstava el.komunikacije, odnosno on-line preko sajta www.mozzartbet.com i/ili putem mobilnih aplikacija.

Za pobedu na takmičenju dodeliće se po jedna nagrada za najbolje plasiranog učesnika u svakoj etapi takmičenja koji ima najveći broj poena na rang listi i koji tačno odgovori na kviz pitanje koje dobija od organizatora takmičenja.

U slučaju da dva ili više učesnika imaju isti broj poena u jednoj etapi takmičenja, prednost ima učesnik koji je do tog broja poena prvi došao.

Ukoliko se klađenje na bilo koji tiket poništi ili se iz nekog drugog razloga u skladu sa Pravilima klađenja Sportske kladionice MOZZART za taj događaj računa kvota 1, taj tiket se ne uzima u obzir.

Tiketi iz ovog člana moraju ispunjavati kumulativno i sledeće uslove:

  • U obračun ulaze samo dobitni tiketi virtualnih igara “Golden Race” na kojima je minimalna uplata 100 dinara;
  • Tiketi moraju biti uplaćeni u periodima trajanja takmičenja koji su navedeni u okviru Člana 2.
  • Sistemski tiketi ne učestvuju u takmičenju, validni su samo obični (nesistemski) tiketi.

Nakon isteka perioda takmičenja biće formirana rang-lista.

Rang lista se formira na sledeći način:

Svi dobitni tiketi igrača (čija je minimlana uplata 100 rsd) odigrani u gorenavedenom periodu takmičenja pretvaraju se u poene. Poeni se računaju prema formuli (uplata*kvota- uplata)*2, pri čemu se za svaku uplatu preko 1.000 rsd uplata fiksira na 1.000 rsd.  Nakon završetka takmičenja, za svakog igrača sabiraju se poeni za njegovih 10 najboljih dobitnih tiketa, odnosno za 10 tiketa na kojima je ostvario najveću zaradu. Tako dobijen zbir predstavlja ukupan broj poena tog igrača na rang-listi.

U nastavku su prikazane neke od mogućih situacija.

  1. U periodu takmičenja igrač je imao 5 dobitnih tiketa za Golden Race igre. Jedan tiket bio je sa uplatom 100rsd i kvotom 25, drugi tiket sa uplatom 550 rsd i kvotom 70, treći tiket sa uplatom 100 rsd i kvotom 30, četvrti tiket sa uplatom 150 rsd i kvotom 200 i peti tiket sa uplatom 140 rsd i kvotom 130. Obrazac po kome se računa ukupan broj poena ovog igrača: (100*25-100)*2 + (550*70-550)*2 + (100*30-100)*2 + (150*200-150)*2 + (140*130-140)*2 = 4.800+75.900+5.800+59.700+36.120 = 182.320. Što znači da ovaj igrač je ukupno osvojio 182.320 poena prema kojima se rangira na rang listi.
  2. U periodu takmičenja igrač je imao 5 dobitnih tiketa za Golden Race igre. Jedan tiket bio je sa uplatom 100rsd i kvotom 35, drugi tiket sa uplatom 500 rsd i kvotom 50, treći tiket sa uplatom 100 rsd i kvotom 30, četvrti tiket sa uplatom 50 rsd i kvotom 200 i peti tiket sa uplatom 50 rsd i kvotom 100. Kako četvrti i peti tiket ne ispunjavaju uslov da iznos uplate dobitnog tiketa bude minimum 100 rsd, oni se neće uzeti u razmatranje prilikom obračuna poena igrača. Obrazac po kome se računa ukupan broj poena ovog igrača: (100*35-100)*2 + (500*50-500)*2 + (100*30-100)*2= 6.800+49.000+5.800= 61.600. Što znači da ovaj igrač je ukupno osvojio 61.600 poena prema kojima se rangira na rang listi.
  3. U periodu takmičenja igrač je imao 3 dobitna tiketa za Golden Race igre. Jedan tiket bio je sa uplatom 1.000 rsd i kvotom 25, drugi tiket sa uplatom 1.500 rsd i kvotom 70, treći tiket sa uplatom 800 rsd i kvotom 150. Shodno broju uplaćenih tiketa i pravilu igre da se uplata preko 1.000 rsd fiksira na 1.000 rsd, obrazac po kome se računa ukupan broj poena ovog igrača: (1000*25-1000)*2 + (1000*70-1000)*2 + (800*150-800)*2= 48.000+138.000+238.400=424.400. Što znači da ovaj igrač je ukupno osvojio 424.400 poena prema kojima se rangira na rang listi.
  4. U periodu takmičenja igrač je uplatio 4 tiketa na Golden Race igre. Nijedan od 4 tiketa nije bio dobitan.Njegov broj poena iznosio bi 0.

Svaki igrač može odigrati neograničen broj tiketa za pomenute igre u periodima trajanja takmičenja.

Član 4.

Uplatom tiketa koji ispunjavaju uslove iz čl.3. igrači – učesnici u takmičenju daju izričitu saglasnost da njihova imena i prezimena budu objavljena na listi najuspešnijih tiketa u smislu stava 1 ovog člana.

Član 5.

Organizator dodeljuje po jednu nagradu za najbolje plasiranog učesnika na rang listi za svaku etapu takmičenja. Jedan takmičar može osvojiti samo jednu nagradu za celokupno vreme trajanja takmičenja. Nagrada za prvoplasiranog učesnika je Smart Televizor.

Imena prvih 10 učesnika sa najvećim brojem poena na rang listama biće objavljene 07.06.2021.god., 27.06.2021.god, 11.07.2021.god na promo stranici promo.mozzartbet.com.

U slučaju da se prvoplasirani učesnik ne javi na pozive da preuzme nagradu ili ne pojavi na uplatno-isplatnom mestu Organizatora da preuzme nagradu u roku od 5 radnih dana od objave dobitnika ili nas ne kontaktira, ukoliko nije u mogućnosti da preuzme nagradu u predviđenom terminu, neće mu biti uručena nagrada, već će se rang lista pomeriti za jedno mesto, odnosno drugoplasirani će biti prvoplasirani, trećeplasirani će postati drugoplasirani, četvrtoplasirani postaje trećeplasirani i tako redom.

Pravilo iz prethodnog stava se primenjuje i u eventualnim slučajevima nepojavljivanja učesnika sa prvim sledećim plasmanima na rang listi.

Učesnik takmičenja koji je prvoplasirani na rang listi mora dati tačan odgovor na postavljeno pitanje iz određene oblasti kako bi osvojio nagradu. Osvojenu nagradu dobitnik ne može menjati za novac, niti za bilo koju drugu nagradu.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnk je dužan da da svoje lične podatke predstavniku Organizatora, i na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, kao i da potpiše potvrdu o prijemu nagrade ili zapisnik o primopredaji nagrade.

Član 6.

Dobitnik nagrade uplatom tiketa daje Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija koju je Organizator angažovao, u svrhu promocije takmičenja može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja.

Član 7.

Ova pravila takmičenja se objavljuju na sajtu promo.mozzartbet.com, te stupaju na snagu danom objavljivanja.

Direktor društva,

Slobodan Prodanović